EUSKADIKO KALERATZEAK STOPEK MOZIOAK AURKEZTUKO DITU HIL HONETAN ETA IRAILEAN EAE-KO UDAL NAGUSIETAKO UDALBATZARREK EUSKO JAURLARITZARI UDALERRI EZBERDINAK ALOKAIRUAREN PREZIO ALTUENGATIK EREMU TENTSIONATU IZENDA DEZAN ESKATZEKO MOZIOAK AURKEZTUKO DITU, HORRELA ESTATUKO ETXEBIZITZAREN LEGEAK ARAUTZEN DITUEN MOZIOAK KONTROLATU ETA MUGATU AHAL IZATEKO

FOTO https://GipuzkoaDigital.com

Donostiako udalbatzak maiatzaren 4an ireki zuen bidea, Kaleratzeak STOPek helburu horrekin aurkeztutako mozioa onartuz.

Era berean, joan den ekainaren 26an Eusko Legebiltzarreko Etxebizitza Batzordean egindako agerraldian adierazi genuen Jaurlaritzak lehenbailehen adierazi behar duela zein diren EAEn tentsioan dauden eremuak, indarrean dagoen Estatuko Etxebizitza Legea aplikatuz.

Agerraldi horretan azaldu genuenez, Estatuko Legeak etxebizitzaren arloan ditugun eskumen autonomikoak urratzen ez dituela uste dugu, eta horren adibidea da Kataluniak 60tik 140ra handitu duela tentsionatutako udalerrien kopurua, beraz, EAJk tentsiopeko eremuen deklarazioa atzeratzeko eta, ondoren, alokairuen prezioak mugatzeko azaldutako eskumen-aitzakiak ukatu genituen, eta ohartarazi ere egin zuten Konstituzio Auzitegian inpugnatu zitekeela eskumenen inbasioagatik.

Eta errekurtsoa aurkeztuko balitz eta Konstituzio Auzitegiak autonomia-erkidegoen eskumenen inbasioa dagoela adierazten badu ere, gaia atzeratzeko modu bat baino ez litzake izangoEAEk eskumen hori garatzea eskatuko genukeelako eta herritarrok denbora ederra galduko genukeelako.

Datuek eta ikerketek erakusten dutenez, Euskadin bizitoki-larrialdia dago, eta milaka gaztek, seme-alabak dituzten familiek eta abarrek ezin dute alokairu-merkatura sartu merkatu pribatuko alokairu-prezioen gorakada espekulatiboagatik, eta are gutxiago Euriborraren igoerak hipoteka-maileguak eskuratzeko sortu dituen zailtasunarekin.

Bestalde, Udalek ere ez dituzte hasi Etxebizitzaren Legeak eta hura garatzeko erregelamenduak gaitutako jenderik gabeko etxebizitzak mobilizatzeko prozesuak, eta alokairu sozialaren 57.000 eskatzaile etxebizitza baten zain daude Etxebiden. Horrek premiazko ekintzak eskatzen ditu, eta horietako bat da tentsionatutako eremuen Deklarazioa alokairuaren prezio ordainezinek eta beste formula batzuetarantz (alokairu turistikoak edo gelakakoak, esaterako) joaten ari den eskaintza urriak sortu dutena. Kasuistika hauek ere kontrolatu egin behar dugu.

EAEn, hiru hiriburuek zein udalerri handienek betetzen dute Etxebizitzaren Legeak ezarritako bi baldintzetako bat:

  • familia-unitateek diru-sarreren % 30 baino gehiago zuzendu behar izatea alokairua edo hipoteka gehi gastuak ordaintzeko
  • alokairuaren prezioak KPIaren gainetik hiru puntu baino gehiago igo izana azken bost urteetan.

Udaletako udalbatzarrek uztailean eta oporraldiaren ondoren gure mozioak ONARTZEA espero dugu.

ETXEBIZITZA ESKUBIDEA DA, EZ NEGOZIOA

BAI, AHAL DA

https://twitter.com/STOPdonostia https://twitter.com/STOPdonostia

STOP DESAHUCIOS DE EUSKADI PRESENTAREMOS A LO LARGO DE ESTE MES Y EN SEPTIEMBRE MOCIONES EN LOS PRINCIPALES AYUNTAMIENTOS DE LA CAV, PARA QUE APRUEBEN EN SUS PLENOS LA SOLICITUD AL GOBIERNO VASCO DE QUE SE DECLAREN DICHOS MUNICIPIOS COMO ZONA TENSIONADAS POR LOS ELEVADOS PRECIOS DEL ALQUILER, LO QUE PERMITA EL CONTROL Y LIMITACION DE LOS MISMOS QUE REGULA LA LEY DE VIVIENDA ESTATAL.

El pleno del ayuntamiento de Donostia abrió el camino el pasado 4 de mayo al aprobar la mocion presentada por STOP Desahucios con este objetivo.

Asimismo, en la comparecencia el pasado 26 de junio ante la comision de vivienda del Parlamento Vasco, manifestamos la necesidad de que, a la mayor urgencia, el Gobierno Vasco declare cuáles son las zonas tensionadas de la CAV, en aplicacion de la ley de vivienda estatal vigente.

En dicha comparecencia expusimos que consideramos que la Ley estatal no invade nuestras competencias autonómicas en materia de vivienda y el ejemplo es que Catalunya ha ampliado de 60 a 140 el número de municipios tensionados y que, por lo tanto, rechazábamos las excusas competenciales expuestas por el PNV para dilatar la declaración de zonas tensionadas y la posterior limitación de los precios de los alquileres e incluso advertían de la posible impugnación ante el Tribunal Constitucional por la invasión competencial.

Y aún en el caso de que se presentase el recurso y el TC manifestase que hay una invasión de competencias autonómicas, esto solo sería una forma de dilatar la cuestión ya que exigiríamos igualmente que la CAV desarrollase dicha competencia y los ciudadanos perderíamos un tiempo precioso.

Los datos y estudios demuestran que existe una emergencia habitacional en Euskadi y miles de jóvenes, familias con hijos, etc, no pueden acceder al mercado de alquiler por la escalada especulativa de los precios del alquiler del mercado privado y mucho menos, acceder a préstamos hipotecarios con el Euribor por las nubes.

Los Ayuntamientos por su parte, tampoco han iniciado los procesos de movilización de viviendas deshabitadas habilitados por la Ley de vivienda y su reglamento de desarrollo y 57.000 demandantes de alquiler social esperan en Etxebide una vivienda, lo cual exige acciones urgentes y una de ellas es la Declaración de zonas tensionadas por los impagables precios del alquiler y la escasísima oferta que se está yendo hacia otras fórmulas como los alquileres turísticos o por habitaciones, que también tenemos que controlar.

En la CAV, tanto las tres capitales como los mayores municipios cumplen alguno de los dos requisitos establecidos por la Ley de Vivienda:

  • que las unidades familiares dediquen más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o hipoteca más gastos
  • que los precios del alquiler hayan aumentado más de tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años.

Confiamos que los plenos de los Ayuntamientos APRUEBEN este mes de julio y después del periodo vacacional nuestras mociones

LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO

SÍ, SE PUEDE

STOP Desahucios Donostialdea