En total son 2.500 préstamos tóxicos de Euskadi, Madrid y Málaga por un importe de 250 millones de euros

STOP Desahucios Donostialdea

STOP DESAHUCIOS DE EUSKADI AGRADECEMOS EL APOYO DEMOSTRADO POR CONCEJALES DE DONOSTIA DE ELKARREKIN PODEMOS-IU Y EH BILDU, JUNTERAS Y JUNTEROS DE ELKARREKIN PODEMOS-IU, SINDICATOS COMO LAB Y CCOO, Y ORGANIZACIONES SOCIALES COMO SATORRALAIA, CÁRITAS ALTZA-LARRATXO Y GEPE EN ESTA CONCENTRACIÓN, NO SÓLO A ESTAS TRES FAMILIAS SINO TAMBIÉN A LAS CENTENARES DE FAMILIAS VASCAS CUYOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS MOROSOS KUTXABANK HA VENDIDO EN JULIO AL FONDO BUITRE IRLANDÉS ZIMA FINANCES.

En total son 2.500 préstamos tóxicos de Euskadi, Madrid y Málaga por un importe de 250 millones de euros. Hay que recordar que KUTXABANK en 2019 vendió a CERBERUS otro paquete de préstamos por 358 millones de euros en el que no había préstamos vascos, ahora sí.

Todos los bancos vienen vendiendo los préstamos morosos a fondos buitre a un precio MUY INFERIOR a la deuda que tienen los clientes, pero la Sentencia del TS 728/2020 de 5 marzo impide a los deudores comprar su préstamo al ridículo precio por el que lo ha vendido al fondo por lo que GANAN LOS BANCOS, LOS FONDOS BUITRE y PIERDEN LOS HIPOTECADOS-AS.

Esta es la situación de nuestras compañeras donostiarras: Mariam familia monoparental, Sandra y Paqui, ausente por enfermedad, Los préstamos de Mariam y Paqui son para la compra de sus viviendas de VPO en Catalina Eleizegi y Atotxa, mientras que el de Sandra es para la adquisición de un local con el aval de la vivienda ya pagada de los aitas.

Las tres tienen demandas de ejecución hipotecaria por no haber podido pagar la cuota, como las tienen muchas otras familias, debido a su precaria situación económica, derivada de la burbuja inmobiliaria, la pandemia y ahora la inflación galopante.

En julio estas afectadas recibieron junto con otras familias del Goierri y de Gasteiz, por ahora, burofaxes de Kutxabank comunicándoles la venta de su préstamo hipotecario al fondo de inversión, con sede en Dublín y gestionado en España a través de Servihabitat.

Con esta venta, Kutxabank no sólo ha pretendido reducir la morosidad de su cuenta de resultados, sino que también se DESPRENDE y se DESENTIENDE de los y las clientes vascas que no pueden pagar las cuotas y a los que el banco tiene obligación de aplicar el Código de Buenas Prácticas Bancarias (CBPB), o decreto Guindos, ofreciendo carencias de cinco años y daciones en pago con alquiler social que impidan el desahucio de sus viviendas.

Los fondos de inversión no han suscrito el CBPB, ni sus soluciones, y, por lo tanto, tienen vía libre para presentar demandas de desahucio y dejar a las familias vulnerables en la calle.

Nos preguntamos si el Gobierno Vasco, con el PNV a la cabeza, está al corriente de esta operación y de sus consecuencias para muchas familias vascas en situaciones precarias que ahora tienen que enfrentarse a un Fondo Buitre con sede en DUBLÍN.

Porque si lo está, tendrá que explicar cómo piensa proteger a estas familias y garantizarles una vivienda digna, en caso de que se ejecuten sus desahucios y como piensa proteger a las nuevas familias vascas morosas que no puedan pagar la subida espectacular del Euribor que ha encarecido en 200 euros de media la cuota mensual.

Desde Stop Desahucios recordamos a los partidos políticos, y en especial a PNV y PSE que gobiernan juntos en las JJGG y en los principales ayuntamientos, que en 2015 se aprobaron resoluciones declarando territorios y municipios libres de desahucios de personas vulnerables instados por entidades financieras y FONDOS DE INVERSIÓN y se comprometieron a intermediar ante ellos para evitar los desahucios de sus viviendas habituales. Les vamos a exigir su cumplimiento con la movilización social.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO

NO A LOS DESAHUCIOS DE FAMILIAS VULNERABLES DE BANCOS Y FONDOS BUITRES.

SÍ, SE PUEDE

EUSKADIKO KALERATZEAK STOPEK ESKERRAK EMAN NAHI DIZKIEGU DONOSTIAKO UDALEKO ELKARREKIN PODEMOS-IU ETA EH BILDUKO ZINEGOTZIEI, ELKARREKIN PODEMOS-IUKO BATZARKIDEEI, LAB ETA CCOO SINDIKATUEI ETA SATORRALAIA, CÁRITAS ALTZA-LARRATXO ETA GEPE BEZALAKO GIZARTE-ANTOLAKUNTZEI ELKARRETARATZE HONETAN HIRU FAMILIA HAUEI ETA KUTXABANKEK UZTAILEAN ZIMA FINANCES FUNTS PUTRE IRLANDARRARI HIPOTEKEN SALMENTAK KALTETUTAKO EHUNKA FAMILIEI ERE EMANDAKO LAGUNTZAGATIK.

Guztira, 2.500 mailegu toxiko dira Euskadin, Madrilen eta Malagan, 250 milioi euro, guztira. Gogoratu behar da Kutxabankek 2019an beste mailegu pakete bat saldu ziola CERBERUSi 358 milioi euroren truke. Hartan ez zegoen euskal mailegurik, oraingoan bai.

Banku guztiek saltzen dizkiete mailegu berankorrak funts putreei, bezeroek duten zorra baino prezio txikiagoan, baina martxoaren 5eko Auzitegi Gorenaren 728/2020 epaiak, galarazten die zordunei beren mailegua prezio horretan erostea, eta, beraz, BANKUEK ETA FUNTS PUTREEK IRABAZTEN DUTE, ETA HIPOTEKADUNEK GALDU.

Hauxe da gure kide donostiarren egoera: Mariam familia guraso bakarrekoa, Sandra eta Paqui, gaixo dagoelako etorri ezin izan duena. Mariam eta Pakiren maileguak Katalina Eleizegi eta Atotxako babes ofizialeko etxebizitzak erosteko dira, eta Sandrarena, berriz, aitek ordaindutako etxebizitzaren bermearekin lokal bat erosteko.

Hirurek hipoteka ordaindu ez ordaintzeagatiko demandak dituzte, beste familia askok dituztenak bezala, beraien egoera ekonomiko prekarioarengatik, higiezinen burbuilak, pandemiak eta orain inflazio galantak eragindako egoera ekonomiko txarraren ondorioz.

Uztailean, kaltetuek, oraingoz Goierriko eta Gasteizko beste familia batzuekin batera, Kutxabankeko burofaxak jaso zituzten beren hipoteka-mailegua eta Dublinen egoitza duen eta Espainian Servihabitaten bidez kudeatzen den inbertsio-funtsari saldu ziotela jakinarazi zieten.

Salmenta horren bidez, Kutxabankek bere emaitza-kontua txukundu nahi izan du eta, horrez gain, kuotak ordaindu ezin dituzten eta bankuak Banku Jardunbide Egokien Kodea edo Guindos Dekretua, bost urteko karentziak eta etxebizitzak alokairu sozialarekin ordainean ematea eskaintzeko betebeharra barne duena, aplikatu behar dien euskal bezeroak GAINETIK KENTZEA ere lortu nahi izan du.

Inbertsio-funtsek ez dute BJEKa sinatu, ezta hark eskainitako soluzioak ere eta, beraz, bide librea dute etxegabetze-demandak aurkezteko eta familia zaurgarriak kalean uzteko.

Geure buruari galdetzen diogu ea Eusko Jaurlaritza, EAJ buru dela, jakinaren gainean dagoen eragiketa horretaz eta horrek euskal familia askorentzat dituen ondorioez, higiezinen burbuila, pandemia, prezioen igoera izugarria, Euriborraren igoera eta orain Dublinen egoitza duen inbertsio-funts bati aurre egin behar dioten egoera prekarioetan.

Hala bada, azaldu egin beharko du familia horiek nola babestuko dituen eta etxebizitza duin bat bermatuko dien, etxegabetzeak gauzatzen badira.

Kaleratzeak STOPek gogora ekarri nahi diegu alderdi politikoei, eta bereziki Batzar Nagusietan eta udalerri handietan elkarrekin gobernatzen duten EAJ eta PSEri, 2015ean pertsona zaurgarrien entitate finantzarioek eta inbertsio funtsek eskatutako etxegabetzerik gabeko lurralde eta udalerri izendatzeko ebazpenak onartu zirela eta, haien bitarte, bitartekari lanak egiteko konpromisoa hartu zuten, ohiko etxebizitzen etxegabetzeak saihesteko. Mobilizazio sozialarekin emandako hitza betetzea eskatuko diegu.

ETXEBIZITZA ESKUBIDEA DA, EZ NEGOZIOA

BANKUEK ETA FUNTS PUTREEK ESKATUTAKO FAMILIA ZAURGARRIEN ETXEGABETZEEI EZ

BAI, AHAL DA

Kaleratzeak STOP Desahucios Donostia